AKADEMİK EĞİTİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

Bu sayfa, KVKK Aydınlatma Metninde belirtilen ve aşağıda açıklanan şekilde KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYANI’nı içerir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (”KVKK’’), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ilgili mevzuat gereğince Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İş bu Bilgilendirme Yazısı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinizin AKADEMİK EĞİTİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. (“AkademikPsikoloji”) tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına peşinen izin verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmenizi içerir.

AKADEMİK EĞİTİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIK Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları Şunlardır:

Kişisel verileriniz; kimlik, iletişim, görsel veriler ile hobi, ilgilere, test cevaplarına, kişisel tercihlere ait verilerden oluşan kişisel verilerin, Şirket faaliyetlerinden, gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar edilme, internet sitesi ve Akademik Danışmanlık’taki faaliyetlerden, atölyelerinden, eğitimlerden, kamplardan, etkinliklerden haberdar edilme amacı ile toplanması, saklanması, işlenmesi, kullanılması ve yurt içi ve yurt dışında bulunan üçüncü taraflara hizmet sağlayıcı sıfatları gereği Toplu Elektronik posta (bülten vesair) gönderilmesi vs. amacıyla aktarılması, şirket tarafından üyelik sözleşmesinin uygulanması.

Kişisel verileriniz; hizmetlerin tesisi, sunulması, devamlılığı, hizmet ve ürün alımı sonrası hizmet başlangıcı ve bitişi için faturalama, usulsüzlük, suiistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi, gereken diğer bilgilerinizin muhafaza edilmesi, müşteri memnuniyetinin, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma, marka iş birlikleri için kullanılması.

Yeniliklerden haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, hizmet, ürün ve eğitimler hakkında bilgi edinmek, satın almak, üye olmak, mail almak amacıyla kişisel verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi, sunduğumuz ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, ödeme ve e-para kuruluşları, bankalar ve sair gerçek veya tüzel kişiler, vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara  (mailchimp sistemi, godaddy web altyapıları, surveymonkey, google business yapısı ve eklentileri, vb.) aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

KVKK 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarınız bulunmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi şirketimizin Kısıklı Caddesi No:28 Avrupa İş Merkezi, ALTUNİZADE/İSTANBUL adresine yazılı olarak Noter kanalı ile, iadeli taahhütlü mektupla ya da bilgi@akademikpsikoloji.com adresimize gönderebilirsiniz.

İlgili başvuru formuna ulaşmak için bu linki kullanabilirsiniz.

Şirket tarafından Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.